Organi združenja

Skupščina združenja

Skupščina kot zbor članov je najvišji organ združenja. Sestavljajo jo delegati krajevnih organizacij. Skupščina se sestane najmanj enkrat letno. Vsako četrto leto zaseda kot volilna skupščina.

Izvršni odbor združenja (IO)

Izvršni odbor združenja izvaja usmeritve, stališča in sklepe, sprejete na skupščini ter naloge na podlagi pooblastila skupščine. Sestavlja ga 13 rednih in več nadomestnih članov, ki jih izvoli skupščina. Zagotavlja delovanje združenja, nujno administracijo ter finančno službo za vse svoje krajevne organizacije.

Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje združenja. Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član izvršnega odbora združenja.

Združenje enkrat letno skliče skupščino, ki jo sestavljajo delegati krajevnih organizacij  in od skupščine izvoljeni odbor.