Letni program

Vsako leto skupščina združenja sprejme letni program, kot vodilo za delo izvršnega odbora in krajevnih organizacij.

Program dela ZB NOB Novo mesto

Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto bo v letu 2010 temeljno skrb posvetilo ohranjanju zgodovinske resnice o NOB, lokalni samoupravi, spomeniški dediščini NOB, sprejemanju novih članov, pomlajevanju vodstev in še živim udeležencem NOB.

Poglavitne naloge:

 • utrjevati spoznanje, da je bil naš narodnoosvobodilni boj pod vodstvom OF sestavni del antifašistične koalicije.
 • kritično se odzivati na vsa odprta vprašanja, če so ta v neposredni zvezi z vrednotami narodnoosvobodilnega boja ali zgodovinskimi dejstvi tistega časa in povojnega socialističnega razvoja.
 • delovati v javnem interesu pri udejanjanju vrednot NOB.
 • varovati ugled Zveze borcev in njenih članov, skrbeti za člane, sprejemati nove člane in pomlajevati organizacije in organe združenja.
 • sodelovati pri vzdrževanju in obnavljanju kulturnih in zgodovinskih spomenikov, obeležij ter grobov in grobišč udeležencev NOB.
 • prirejati prireditve v spomin na dogodke iz NOB in na njih sodelovati.
 • sodelovati z organi lokalnih skupnosti in sorodnimi društvi.
 • slediti vrednotam ljudske demokracije.

 Program dela ZB za vrednote NOB Novo mesto za leto 2010

Program dela ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije bo tudi v letu 2012 uresničevala naloge v javnem interesu pri ohranjanju vrednot NOB, ustavno varovanih zakonskih pravicah vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter na področju vojnih grobišč in spominskih znamenj.

Posebno pozornost ZZB NOB Slovenije bo namenjena zlasti:

 • uveljavili načelo, da v vseh združenjih in njihovih krajevnih organizacijah pridobijo vsaj toliko novih članov kolikor bo zmanjšano njihovo število zavoljo smrti, preselitev ali iz drugih razlogov;
 • preprečili ukinjanje ali združevanje krajevnih organizacij,  po možnosti pa kje ustanovili tudi kakšno novo;
 • okrepili koordinacijsko vlogo pokrajinskih svetov ZB z uvedbo štiriletnega mandata predsednika, podpredsednika in sekretarja, ki ne bi bili obenem v enakih funkcijah v združenju;
 • zagotovili trajno polno kadrovsko sestavo organov s sprotnim nadomeščanjem umrlih in drugih, ki svojih nalog ne morejo več opravljati;
 • uvedli (ali nadaljevali) prakso rednega operativnega sestajanja izvršnih odborov združenj in rednega sestajanja vodstev krajevnih organizacij;
 • spodbujali zadolžene za redno pregledovanje E-pošte, ki naj bi z njo sproti seznanjali predsednike in druge pristojne člane vodstev in poskrbeli za ustrezne odgovore Zvezi in drugim zainteresiranim v dogovorjenih rokih.

V letu 2012 bo ZZB NOB Slovenije aktivna tudi na naslednjih področjih:

 • Izobraževanje aktivistov ZB
 • Spominske prireditve
 • Spremljanje uresničevanja vojnih in drugih zakonov
 • Zdravstveno in socialno varstvo udeležencev NOB
 • Uresničevanje pravic žrtev vojnega nasilja
 • Mednarodna dejavnost
 • Skrb za spomenike in spominska znamenja NOB
 • … 

Program dela ZZB NOB Slovenije za leto 2012